COLUMN LODEWIJK LACROIX

Spannende tijden

Op 2 juli is het Zuidvleugelmagazine gepresenteerd op het Zuidvleugel Zomerfestival. Op het Zomerfestival hebben de nieuwe colleges van B en W van de ruim 50 gemeenten in de Zuidvleugelregio’s kennis gemaakt met elkaar, met andere bestuurders, met stakeholder, en – niet te vergeten – met de opgaven en kansen waar zij de komende 4 jaar mee aan de slag mogen gaan.

Dat worden spannende tijden. De decentralisaties op het gebied van zorg, welzijn en arbeid zullen een stevige claim leggen op de gemeentelijke creativiteit en bestuurskracht, waarbij in de gemeenten zal worden gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking met markt, instellingen, samenleving en andere gemeenten. De participatiesamenleving en de energieke samenleving zijn concepten waarin de gemeenten hun weg zoeken.

Maar ook op het gebied van het ruimtelijk-economisch beleid blijven de opgaven onverminderd omvangrijk en urgent. In mei heeft de OESO haar Territorial Review voor Nederland gepresenteerd. De OESO onderstreept dat in Nederland de grootstedelijke gebieden de steunpilaren zijn voor onze economie. Maar tegelijkertijd is Nederland tot dusver, volgens de OESO, onvoldoende in staat hiervan echt de vruchten te plukken. Ten opzichte van grootstedelijke gebieden in het buitenland is zowel de agglomeratiekracht als de arbeidsproductiviteit lager. Ook de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur benadrukt in haar advies Toekomst van de Stad de urgentie dat gemeenten samen meer agglomeratiekracht gaan organiseren. Het gaat de Raad om connectiviteit, niet alleen op het gebied van infrastructuur, maar ook in samenwerkingsrelaties, tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Alleen hiermee kan het zelforganiserend vermogen van de stad worden benut om te komen tot innovaties. Thema’s zoals connectiviteit, knooppuntontwikkeling (Stedenbaan) en een aantrekkelijk vestigingsklimaat met onderling afgestemde programma’s voor wonen en werken zijn daarbij belangrijke onderwerpen.


 

‘Het zou mooi zijn als de komende periode de fysieke sector en de samenlevingssector met elkaar op zouden trekken om samen oplossingen en aanpakken te ontwikkelen en de energieke samenleving in positie te brengen!’

 

Het interessante is dat niet alleen vanuit de drie decentralisaties, maar ook in het ruimtelijk-economische beleid, de overheden zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen met markt en samenleving. Publieke middelen zijn schaars, en maatschappelijke creativiteit is eindeloos. In de Zuidelijke Randstad geven Rijk en regio hier, samen met markt en samenleving, invulling aan, met behulp van de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad. Maar ook op het gebied van mobiliteit wordt actief naar nieuwe aanpakken gezocht. Het zou mooi zijn als de komende periode de fysieke sector en de samenlevingssector met elkaar op zouden trekken om samen oplossingen en aanpakken te ontwikkelen en de energieke samenleving in positie te brengen!

Op het moment van schrijven lijken groene scheuten van een zich weer ontwikkelende economie zichtbaar. In het eerste kwartaal zijn de woningprijzen in Amsterdam en Den Haag weer significant gestegen, hopelijk als start voor een groei ook elders in de regio. Het consumentenvertrouwen is verder toegenomen. Tegelijkertijd neemt het CPB een afname van het wereldhandelsvolume waar, wat weer erg relevant is voor onze haven en andere internationale economische clusters.

Ik wens u veel succes en inspiratie toe bij het werken aan de maatschappelijke opgaven in de Zuidelijke Randstad, in samenwerking tussen markt, maatschappij, kennis en overheden. In het bijzonder wens ik alle nieuwe colleges van B en W veel geluk en wijsheid toe bij het besturen van hun gemeenten en regio’s de komende vier jaar!

Hebt u vragen over het Samenwerkingsverband Zuidvleugel of wilt u eens doorpraten over de thema’s die spelen in de Zuidelijke Randstad? Neemt u dan gerust contact met mij op via l.lacroix@zuidvleugel.nl